Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

- serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów;

- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzedziem OCR;

- brak audiodeskrypcji dla publikowanych materiałów;

- brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Ciechanowicz, sekretariat@miedzyrzecz.pinb.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504270526. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej http://www.bip.miedzyrzecz.lo.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu ma siedzibę na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu. 

Budynek Starostwa Powiatowego w MIędzyrzeczu jest dostępny dla osób z niepełnosporawnością. Dogodne wejście znajduje się od frontu budynku. Budynek wyposażony jest w podjazd, przy którym znajduje się specjalnie wydzielone i oznaczone miejsce postojowe. Dodatkowo na parkingu wydzielone są 3 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się przy windach na parterze.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Wytworzył: Zbigniew Ciechanowicz

Opublikował: Marta Piotr

Data wytworzenia: 2021-02-09

Data aktualizacji: 2021-02-09